Zello veranderd Servicevoorwaarden in haar Actie tegen gebruik door MilitiesServicevoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 03-11-2021


Dit zijn de Servicevoorwaarden van Zello, Inc. Als u onze website, onze producten en diensten of onze mobiele app gebruikt, zijn deze Voorwaarden van toepassing, dus lees ze zorgvuldig door. Deze zijn van toepassing op gebruikers van onze websites (bijv. www.zellowork.com en www.zello.com), onze producten en diensten, en onze mobiele applicaties, die in deze Voorwaarden gezamenlijk onze "diensten" worden genoemd. U onze diensten alleen gebruiken als u legaal contracten aangaan en sluiten onder de toepasselijke wetgeving. Als u onze diensten gebruikt, moet u dit doen in overeenstemming met deze Voorwaarden en met de toepasselijke wet- en regelgeving. Als u niet wilt dat deze Voorwaarden van toepassing zijn, maak dan geen gebruik van onze diensten.


Houd er rekening mee dat deze voorwaarden een arbitrageovereenkomst bevatten aan het einde onder 'Geschillenbeslechting door bindende arbitrage'. Lees dit zorgvuldig door, omdat u geschillen met ons moet oplossen door middel van bindende arbitrage.


Wijzigingen in deze voorwaarden


We kunnen delen van deze Voorwaarden op elk moment wijzigen of wijzigen, inclusief wanneer er wijzigingen zijn in onze diensten, technologie, regelgeving of om andere redenen. Als we dat doen, zullen we hiervan op de hoogte worden gesteld door de bijgewerkte Voorwaarden op onze website te plaatsen en de bovenstaande datum "Laatst bijgewerkt" te wijzigen. Alle gewijzigde Voorwaarden worden niet eerder van kracht dan 14 dagen nadat ze zijn geplaatst en zullen prospectief van toepassing zijn op u gebruik van de diensten nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, behalve dat wijzigingen die betrekking hebben op nieuwe functies van onze diensten of wijzigingen die om juridische redenen zijn aangebracht, onmiddellijk van kracht kunnen zijn. Uw voortgezet gebruik van onze diensten na de ingangsdatum van deze wijzigingen vormt uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met gewijzigde Voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van onze diensten.

Ons privacybeleid


Ons privacybeleid bevindt zich op www.zello.com/privacy. Ons privacybeleid beschrijft hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen en wij beschouwen dit als een essentieel onderdeel van onze relatie met u.

Toegang tot en gebruik van onze diensten


Overzicht

Onze diensten zijn ontworpen om push-to-talk, "walkie-talkie" functionaliteit te bieden voor mobiele apparaten in verschillende netwerken. Onze Services zijn in staat om communicatie tussen één-op-één, of één op veel (tot 10.000 gebruikers) op één speciale kanalen te ondersteunen. Raadpleeg onze ondersteuningspagina (beschikbaar op https://support.zello.com/hc/en-us) voor een aanvullende beschrijving van de functies en functionaliteiten van onze Services.

OpbrengstaandeelWe betalen u alle kosten uit zodra we ze aan het einde van elke maand hebben ontvangen, verminderd met een percentage van het inkomstenaandeel, eventuele terugbetalingen en eventuele terugvorderingen. U gaat ermee akkoord dat we een percentage van het inkomstenaandeel kunnen behouden van de opbrengst die aan ons is betaald voor de maandelijkse pas en jaarpas, die binnen de Services worden uiteengezet. Wij behouden ons het recht voor om het percentage van het omzetaandeel van tijd tot tijd te wijzigen. Als we het percentage van het omzetaandeel wijzigen, zullen we u op de hoogte stellen van de wijziging via de Services of in een e-mail. Uw voortgezet gebruik van de Services nadat de wijziging van het inkomstenaandeel van kracht wordt, vormt uw instemming met het nieuwe percentage van het omzetaandeel. U bent verantwoordelijk voor alle belastingen die verband houden met de Services, met uitzondering van Amerikaanse belastingen op basis van de netto-inkomsten van het bedrijf.

Kosten

Voor zover de Diensten of een deel daarvan tegen enige vergoeding beschikbaar worden gesteld, bent u verplicht ons informatie te verstrekken over uw creditcard of ander betaalinstrument. U verklaart en garandeert ons dat dergelijke informatie waar is en dat u gemachtigd bent om het betaalinstrument te gebruiken. U werkt uw accountgegevens onmiddellijk bij met eventuele wijzigingen (bijvoorbeeld een wijziging in uw factuuradres of vervaldatum van uw creditcard) die kunnen optreden. U gaat ermee akkoord ons het bedrag te betalen dat is opgegeven op de pagina met betalingsbevestiging in overeenstemming met de voorwaarden van deze Servicevoorwaarden. Als u kosten betwist, moet u dit binnen zestig (60) dagen na de datum die wij u in rekening brengen, aan ons laten weten.

Gede-geïdentificeerde gegevensZoals beschreven in ons Privacybeleid(www.zello.com/privacy),kunnen we geaggregeerde of gede-geïdentificeerde gegevens delen met betrekking tot uw gebruik van onze diensten; Dergelijke gegevens bevatten echter geen informatie die redelijkerwijs kan worden gebruikt om u te identificeren, inclusief berichten die u via de services verzendt. We zullen uw persoonlijke gegevens, inclusief uw telefoonnummer, e-mailadres of echte naam, niet delen zonder uw toestemming.Accountregistratie

Mogelijk moet u zich bij ons registreren om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde functies van onze diensten. Als u ervoor kiest om u te registreren voor onze diensten, gaat u ermee akkoord om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken en bij te houden, zoals gevraagd door ons registratieformulier. Registratiegegevens en bepaalde andere informatie over u vallen onder ons Privacybeleid. Als u jonger bent dan 13 jaar, bent u niet bevoegd om gebruik te maken van onze diensten, met of zonder registratie. Bovendien, als u jonger bent dan 18 jaar, u onze diensten gebruiken, met of zonder registratie, alleen met toestemming van uw ouder of voogd.

Accountbeveiliging

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account, indien van toepassing, en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging, en ervoor te zorgen dat u aan het einde van elke sessie uw account verlaat wanneer u toegang krijgt tot onze diensten. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van uw niet-naleving van deze sectie.Wijzigingen in services

We kunnen onze diensten of een deel van onze diensten tijdelijk of permanent wijzigen of stopzetten met of zonder voorafgaande kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van onze diensten.

Gebruik en opslag 

U erkent dat we algemene praktijken en beperkingen kunnen vaststellen met betrekking tot het gebruik van onze diensten, inclusief de maximale periode dat een gebruiker gegevens of andere inhoud kan bewaren met behulp van onze diensten en de maximale opslagruimte die namens u op onze servers zal worden toegewezen. U gaat ermee akkoord dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hebben voor het verwijderen of niet opslaan van gegevens of andere inhoud die door onze diensten wordt onderhouden of geüpload. U erkent dat wij ons het recht voorbehouden om accounts die voor langere tijd inactief zijn, te beëindigen. U erkent verder dat wij ons het recht voorbehouden om deze algemene praktijken en limieten te allen tijde te wijzigen, naar eigen goeddunken, met of zonder voorafgaande kennisgeving.Mobiele applicatie

Onze diensten zijn beschikbaar via een mobiel apparaat, waaronder de mogelijkheid om inhoud naar de services te uploaden met behulp van een mobiel apparaat, de mogelijkheid om vanaf een mobiel apparaat door de services te bladeren en de mogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde functies via een applicatie die is gedownload en geïnstalleerd op een mobiel apparaat. Voor zover u toegang krijgt tot onze diensten via een mobiel apparaat, kunnen de standaardkosten, datatarieven en andere kosten van uw draadloze serviceprovider van toepassing zijn. Bovendien kan het downloaden, installeren of gebruiken van bepaalde mobiele services door uw provider worden verboden of beperkt en kunnen niet alle mobiele services met alle providers of apparaten werken. Door onze mobiele app te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat we met u kunnen communiceren via sms, MMS, sms of andere elektronische middelen op uw mobiele apparaat en dat bepaalde informatie over uw gebruik van onze mobiele app aan ons kan worden gecommuniceerd. In het geval dat u uw mobiele telefoonnummer wijzigt of deactiveert, gaat u ermee akkoord uw accountgegevens onmiddellijk bij te werken om ervoor te zorgen dat uw berichten niet worden verzonden naar een persoon die uw oude nummer verkrijgt.

Verboden activiteiten

 • U bent als enige verantwoordelijk voor alle code, video, afbeeldingen, informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen, berichten of ander materiaal dat u uploadt, plaatst, publiceert of weergeeft of e-mailt of anderszins gebruikt via onze diensten. Hieronder volgen voorbeelden van het soort inhoud en/of gebruik dat illegaal of verboden is. We behouden ons het recht voor om te onderzoeken en passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die naar eigen goeddunken dit gedeelte schendt, inclusief maar niet beperkt tot het opschorten of beëindigen van uw account en het melden aan de wetshandhavingsinstanties. U stemt ermee in onze diensten niet te gebruiken om:

 • inhoud uploaden of verzenden die (i) inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten van een partij; (ii) u hebt geen recht om te uploaden onder enige wet of op grond van contractuele of fiduciaire relaties; (iii) softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken; (iv) een privacy- of beveiligingsrisico vormt of creëert voor een persoon; (v) ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, commerciële activiteiten en/of verkoop, "ongewenste e-mail", "spam", "kettingbrieven", "piramidespelen", "wedstrijden", "sweepstakes" of enige andere vorm van verzoeken vormt; (vi) onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, buitensporig gewelddadig, lasterlijk, vulgair, obsceen, naakt, gedeeltelijk naakt of seksueel suggestief, pornografisch, lasterlijk, inbreukmakend op ander iemands privacy, haatdragend racistisch, etnisch of anderszins aanstootgevend is; of (vii) naar ons oordeel aanstootgevend is of dat een andere persoon beperkt of belemmert om onze diensten te gebruiken of ervan te genieten, of die ons of onze gebruikers kan blootstellen aan enige schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook;

 • een gebruikersnaam aan te maken om te voorkomen dat anderen die gebruikersnamen hanteren, verkopen of kopen, of zich voordoen als een andere persoon of entiteit op een manier die bedoeld is om anderen te misleiden, te verwarren of te misleiden, of uw band met een persoon of entiteit ten onrechte te vermelden of anderszins verkeerd voor te stellen;

 • onze diensten of servers of netwerken die verbonden zijn met onze diensten te verstoren of te verstoren, of zich niet houden aan vereisten, procedures, beleidsregels of voorschriften van netwerken die verbonden zijn met onze diensten;

 • in strijd zijn met toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wetgeving of enige regelgeving die van kracht is;

 • om persoonsgegevens vragen aan iedereen jonger dan 18 jaar;

 • bevorderen van zelfmoord, zelfbeschadiging, zelfverminking of eetstoornissen. Het kan aanvaardbaar zijn om informatie over zelfbeschadiging te delen als deze wordt gebruikt in het kader van het verlenen van ondersteuning aan andere gebruikers;

 • e-mailadressen of andere contactgegevens van andere gebruikers van onze diensten te verzamelen of te verzamelen via elektronische of andere middelen met het oog op het verzenden van ongevraagde e-mails of andere ongevraagde communicatie;

 • adverteren of aanbieden om goederen of diensten te verkopen of te kopen voor zakelijke doeleinden die niet specifiek door ons zijn geautoriseerd;

 • het bevorderen of bevorderen van criminele activiteiten of ondernemingen of het verstrekken van instructie-informatie over illegale activiteiten;

 • inhoud (tekst, afbeelding, audio) plaatsen die de gebruiker impliciet of expliciet associeert met, of promotie of viering van gewelddadige extremistische ideologieën, groepen en tactieken vertegenwoordigt. Wij erkennen dat er geen universele definitie van terrorisme bestaat. Met het oog op onze dienstverlening beschouwen we terroristische inhoud als materiaal dat is geplaatst door of ter ondersteuning van organisaties die zijn opgenomen op de geconsolideerde sanctielijst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, naast land- en regiospecifieke sanctielijst;

 • deelnemen aan of communiceren met organisaties waarvan de beginselen specifiek geweld onderschrijven of aanschrijven;

 • materialen of informatie te verkrijgen of anderszins te verkrijgen op een manier die niet opzettelijk beschikbaar is gesteld of verstrekt via onze diensten.

In verband met uw gebruik van onze diensten zult u zich niet bezighouden met of gebruik maken van datamining, robots, scraping of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens. Als u door ons wordt geblokkeerd voor toegang tot onze diensten (onder meer door uw IP-adres of uw bijbehorende telefoonnummer te blokkeren), gaat u ermee akkoord geen maatregelen te nemen om een dergelijke blokkering te omzeilen (bijvoorbeeld door uw IP-adres te maskeren of een proxy-IP-adres te gebruiken).

Exportcontroles; Internationaal gebruik

Software (zoals hieronder gedefinieerd onder "Services Content, Software and Trademarks") beschikbaar in verband met onze diensten en de overdracht van toepasselijke gegevens, indien van toepassing, is onderworpen aan exportcontroles in de Verenigde Staten. Er mag geen Software worden gedownload van onze diensten of anderszins worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd in strijd met de Amerikaanse exportwetten. Het downloaden of gebruiken van onze diensten is op eigen risico. Als u het wereldwijde karakter van internet erkent, gaat u ermee akkoord om alle lokale regels en wetten met betrekking tot uw gebruik van onze diensten na te leven, ook als het gaat om online gedrag en acceptabele inhoud.Commercieel gebruik

Tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan in deze Voorwaarden of in onze diensten, gaat u ermee akkoord geen enkel deel van onze diensten, enig deel van onze diensten, gebruik van onze diensten, gebruik van onze diensten of toegang tot onze diensten weer te geven, te distribueren, in licentie te geven, uit te voeren, te publiceren, te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, afgeleide werken van te maken, te wijzigen, te verkopen, door te verkopen, te exploiteren, over te dragen of te uploaden voor commerciële doeleinden, enig deel van onze diensten, gebruik van onze diensten of toegang tot onze diensten.

Intellectuele eigendomsrechten

Diensten Inhoud, Software enHandelsmerken

U erkent en gaat ermee akkoord dat onze diensten inhoud of functies ("Services Content") kunnen bevatten die worden beschermd doorauteursrechten, octrooien, handelsmerken, bedrijfsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. Behalve zoals uitdrukkelijk door ons geautoriseerd, gaat u ermee akkoord om geen volledige of gedeeltelijke wijzigingen aan te brengen, te kopiëren, te framen, te schrapen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te distribueren of afgeleide werken te maken op basis van onze diensten of de Services-inhoud, behalve dat het voorgaande niet van toepassing is op uw eigen Gebruikersinhoud (zoals hieronder gedefinieerd onder "Gebruikersinhoud verzonden via de Services") die u legaal uploadt naar onze diensten. Elk gebruik van onze diensten of de Diensteninhoud anders dan zoals specifiek toegestaan in deze Voorwaarden is ten strengste verboden. De technologie en software die ten grondslag liggen aan onze diensten of die in verband daarmee worden gedistribueerd, zijn eigendom van ons, onze gelieerde ondernemingen en onze partners (de "Software"). U stemt ermee in om geen enkel broncode te kopiëren, te wijzigen, een afgeleid werk te maken van, reverse engineeren, reverseassen of anderszins te proberen broncode te achterhalen, te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven of anderszins enig recht in de Software over te dragen. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn door ons voorbehouden. Onze naam en logo's zijn onze handelsmerken en servicemerken (gezamenlijk de "Handelsmerken"). Andere product- en servicenamen en logo's die via onze diensten worden gebruikt en weergegeven, kunnen handelsmerken of servicemerken van hun respectieve eigenaren zijn die al dan niet onderschrijven of verbonden zijn met of verbonden zijn met ons. Niets in deze Voorwaarden of onze diensten mag worden opgevat als het verlenen, door implicatie, estoppel of anderszins, van een licentie of recht om een van de handelsmerken te gebruiken die op onze diensten worden weergegeven, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming in elk geval. Alle goodwill die wordt gegenereerd door het gebruik van handelsmerken zal ons exclusieve voordeel verzekeren.Gebruikersinhoud die via de Services wordt verzonden

Met betrekking tot de inhoud of ander materiaal dat u upload via onze diensten of deelt met andere gebruikers of ontvangers (gezamenlijk "Gebruikersinhoud"), verklaart en garandeert u dat u alle rechten, titels en belangen in en op dergelijke Gebruikersinhoud bezit, inclusief, maar niet beperkt tot, alle auteursrechten en publiciteitsrechten die daarin zijn opgenomen. Door het uploaden van gebruikersinhoud verleent en verleent u ons en onze gelieerde bedrijven hierbij een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, overdraagbare, sublicentieerbare, eeuwigdurende, onherroepelijke licentie om uw Gebruikersinhoud te kopiëren, weer te geven, te uploaden, uit te voeren, te distribueren, op te slaan, te wijzigen en anderszins te gebruiken, uitsluitend in verband met de werking van onze diensten in welke vorm dan ook, medium of technologie die nu bekend is of later is ontwikkeld, inclusief het toestaan dat dergelijke informatie wordt gedeeld met of door andere gebruikers. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie over onze diensten, die door u aan ons worden voorgelegd, niet vertrouwelijk zijn, en we hebben recht op onbeperkt gebruik en verspreiding van deze inzendingen voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. U erkent en gaat ermee akkoord dat we inhoud kunnen behouden en ook inhoud kunnen vrijgeven als dit wettelijk verplicht is of te goeder trouw van mening is dat een dergelijk behoud of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: te voldoen aan juridische processen, toepasselijke wetten of overheidsverzoeken; deze Voorwaarden af te dwingen; te reageren op claims dat inhoud de rechten van derden schendt; of de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van ons, onze gebruikers en het publiek te beschermen. U begrijpt dat de technische verwerking en overdracht van onze diensten, inclusief uw inhoud, overdrachten via verschillende netwerken kan inhouden; en wijzigingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten.

Klachten over auteursrechten

We respecteren het intellectuele eigendom van anderen en verwachten van onze gebruikers dat ze hetzelfde doen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, of dat uw intellectuele eigendomsrechten anderszins zijn geschonden, moet u ons op de hoogte stellen van uw inbreukclaim in overeenstemming met de onderstaande procedure. We zullen kennisgevingen van vermeende inbreuk verwerken en onderzoeken en passende maatregelen nemen onder de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") en andere toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom met betrekking tot een vermeende of daadwerkelijke inbreuk. Een melding van geclaimde inbreuk op het auteursrecht moet ons worden gemaild op support@zello.com met de onderwerpregel "DMCA Takedown Request". Om doeltreffend te zijn, moet de kennisgeving schriftelijk zijn en de volgende informatie bevatten:

 • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsbelang;

 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of andere intellectuele eigendom waarvan u beweert dat het is geschonden;

 • een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich op onze service bevindt, met voldoende details dat we het op onze service kunnen vinden;

 • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

 • een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht of intellectuele eigendom, zijn agent of de wet;

 • een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw Verklaring juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht of intellectuele eigendom bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of intellectuele eigendom op te treden.

 • Als u van mening bent dat uw gebruikersinhoud die is verwijderd (of waartoe de toegang is uitgeschakeld) geen inbreuk maakt, of dat u de toestemming hebt van de eigenaar van het auteursrecht, de agent van de auteursrechthebbende of op grond van de wet om de inhoud in uw gebruikersinhoud te uploaden en te gebruiken, u ons een schriftelijke tegenbericht sturen met de volgende informatie:

 • uw fysieke of elektronische handtekening;

 • identificatie van de inhoud die is verwijderd of waartoe de toegang is uitgeschakeld en de locatie waar de inhoud is verschenen voordat deze werd verwijderd of uitgeschakeld;

 • een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat de inhoud is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of een verkeerde identificatie van de inhoud;

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de federale rechtbank in Austin, Texas en een verklaring dat u de procesdienst zult accepteren van de persoon die de melding van de vermeende inbreuk heeft gedaan.

Als we een tegenbericht ontvangen, sturen we een kopie van de tegenbericht naar de oorspronkelijke klagende partij om die persoon te informeren dat deze de verwijderde inhoud kan vervangen of binnen tien (10) werkdagen kan stoppen met het uitschakelen ervan. Tenzij de eigenaar van het auteursrecht een rechtszaak aanslegt tegen de aanbieder, het lid of de gebruiker van de inhoud, kan de verwijderde inhoud worden vervangen of de toegang daartoe worden hersteld, in tien (10) tot veertien (14) werkdagen of meer na ontvangst van de tegenaankondiging, naar eigen goeddunken. In overeenstemming met de DMCA en andere toepasselijke wetgeving hebben we een beleid aangenomen om gebruikers die als terugkerende inbreukmakers worden beschouwd, in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken te beëindigen. We kunnen ook, naar eigen goeddunken, de toegang tot onze diensten beperken en/of de accounts beëindigen van gebruikers die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van anderen, ongeacht of er al dan niet sprake is van een herhaalde inbreuk.

Materialen van derden

Websites van derden

Onze diensten kunnen links of andere toegang bieden tot andere sites en bronnen op internet, of derden kunnen deze verstrekken. We hebben geen controle over dergelijke sites en bronnen en we zijn niet verantwoordelijk voor en onderschrijven dergelijke sites en bronnen niet. U erkent en gaat er verder mee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op inhoud, evenementen, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke site of bron. Alle transacties die u met derden hebt gevonden tijdens het gebruik van onze diensten zijn tussen u en de derde partij, en u gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of claim die u mogelijk heeft tegen een dergelijke derde partij.Inhoud van derden

In geen geval zijn wij op enigerlei wijze aansprakelijk voor inhoud of materialen van derden (inclusief gebruikers), inclusief, maar niet beperkt tot, voor fouten of weglatingen in enige inhoud, of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van dergelijke inhoud. U erkent dat we geen inhoud vooraf screenen, maar dat wij en onze opdrachtgevers het recht (maar niet de verplichting) hebben om naar eigen goeddunken inhoud die beschikbaar is via onze diensten te weigeren of te verwijderen. Zonder het voorgaande te beperken, hebben wij en onze opdrachtgevers het recht om inhoud te verwijderen die in strijd is met deze Voorwaarden of door ons, naar eigen goeddunken, als anderszins aanstootgevend wordt beschouwd. U gaat ermee akkoord dat u het gebruik van inhoud moet evalueren en alle risico's moet dragen die verband houden met het gebruik van inhoud, inclusief elke afhankelijkheid van de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke inhoud.Schadeloosstelling en vrijgave

U stemt ermee in om ons en onze gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, werknemers, directeuren en agenten vrij te laten, te vrijwaren en te vrijwaren van alle verliezen, schade, kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, rechten, claims, acties van welke aard en letsel dan ook (inclusief de dood) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van onze diensten, enige inhoud, uw verbinding met onze diensten, uw schending van deze Voorwaarden of uw schending van enig recht van een ander. Als u een inwoner van Californië bent, ziet u af van artikel 1542 van het Burgerlijk Wetboek van Californië, waarin staat: "Een algemene vrijgave strekt zich niet uit tot vorderingen waarvan de schuldeiser niet weet of vermoedt dat ze in zijn voordeel bestaan op het moment van de uitvoering van de vrijlating, die, indien bekend door hem, zijn schikking met de schuldenaar aanzienlijk moeten hebben beïnvloed." Als u inwoner bent van een ander rechtsgebied, ziet u af van een vergelijkbaar statuut of doctrine.

Disclaimer van garantiesUW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN IS OP EIGEN RISICO. DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP BASIS VAN "AS IS" EN "AS AVAILABLE". WE WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.Wij garanderen niet dat onze diensten aan uw eisen zullen voldoen, dat onze diensten ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zullen zijn, dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van onze diensten nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn, of dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u via de diensten hebt verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen.

Beperking van aansprakelijkheid

U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT WIJ NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE OF SCHADE VOOR WINSTDERVING, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOOR VERLIES VAN GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS , ALS GEVOLG VAN: (I) HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN; II) DE KOSTEN VAN DE AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN DIE ZIJN GEKOCHT OF VERKREGEN OF BERICHTEN DIE VIA OF VAN DE DIENSTEN ZIJN ONTVANGEN OF TRANSACTIES ZIJN AANGEGAAN; (III) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS; (IV) VERKLARINGEN OF GEDRAGINGEN VAN DERDEN OVER DE DIENSTEN; OF (V) ALLE ANDERE AANGELEGEN ZAKEN MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN. IN GEEN GEVAL ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN OF OORZAKEN VAN ACTIE HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U ONS IN DE AFGELOPEN ZES (6) MAANDEN HEBT BETAALD, OF, INDIEN GROTER, HONDERD DOLLAR ($ 100). SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. DAAROM ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. ALS U ONTEVREDEN BENT OVER EEN DEEL VAN DE DIENSTEN OF MET DEZE VOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE REMEDIE OM HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN TE STAKEN.

Beëindiging

U gaat ermee akkoord dat wij, naar eigen goeddunken, uw account (of een deel daarvan) of het gebruik van onze diensten kunnen opschorten of beëindigen en inhoud binnen onze diensten (inclusief gebruikersinhoud) kunnen verwijderen en verwijderen, om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, bij gebrek aan gebruik of als we van mening zijn dat u de letter of geest van deze Voorwaarden hebt geschonden of in strijd hebt gehandeld. Elke vermoedelijke frauduleuze, beledigende of illegale activiteit die reden kan zijn voor beëindiging van uw gebruik van onze diensten, kan worden doorverwezen naar de juiste wetshandhavingsinstanties. U gaat ermee akkoord dat elke beëindiging van uw toegang tot onze diensten onder een bepaling van deze Voorwaarden kan worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving, en erkent en gaat ermee akkoord dat we uw account en alle gerelateerde informatie en bestanden in uw account onmiddellijk kunnen deactiveren of verwijderen en/of verdere toegang tot dergelijke bestanden of onze diensten kunnen blokkeren. Verder gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor beëindiging van uw toegang tot onze diensten.

Geschillen met andere gebruikers

U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw interacties met een andere gebruiker in verband met onze diensten, en wij zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben met betrekking tot deze diensten. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om op enigerlei wijze betrokken te raken bij geschillen tussen u en elke andere gebruiker van onze diensten.Algemeen

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van onze diensten, in plaats van eerdere overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot onze diensten. U ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer u gelieerde of externe services, inhoud van derden of software van derden gebruikt. Deze Voorwaarden worden beheerst door de wetten van de staat Texas, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen. Met betrekking tot geschillen of claims die niet onderworpen zijn aan arbitrage, zoals hierboven uiteengezet, gaan u en wij ermee akkoord om ons te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in Austin, Texas. Ons niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen de partijen niettemin overeen dat de rechter zich moet inspannen om uitvoering te geven aan de intenties van de partijen zoals weerspiegeld in de bepaling, en de andere bepalingen van deze Voorwaarden blijven volledig van kracht. U gaat ermee akkoord dat, ongeacht enige wet of wet van het tegendeel, elke claim of oorzaak van actie die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze diensten of deze Voorwaarden moet worden ingediend binnen een jaar nadat een dergelijke claim of oorzaak van actie is ontstaan of voor altijd moet worden uitgesloten. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm is ontvankelijk in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of met betrekking tot deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en bijgehouden. U mag deze Voorwaarden niet toewijzen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, maar we kunnen deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen, zonder beperking. Kennisgevingen aan u kunnen worden gedaan via e-mail of gewone post.SPECIALE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT APPLE-SOFTWARETOEPASSINGENIn deze sectie verwijzen we naar Zello, Inc. als de "Company". Het bedrijf biedt softwaretoepassingen aan die bedoeld zijn om te worden gebruikt in verband met producten die commercieel beschikbaar worden gesteld dooronder andere Apple Inc. ("Apple"). Met betrekking tot software die beschikbaar wordt gesteld voor uw gebruik in verband met een product van het merk Apple (dergelijke software, "Apple-enabled software"), zijn naast de andere voorwaarden in de algemene voorwaarden van het bedrijf de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

 • Het bedrijf en u erkennen dat de voorwaarden van het bedrijf alleen tussen het bedrijf en u worden gesloten, en niet met Apple, en dat het bedrijf, niet Apple, tussen het bedrijf en Apple als enige verantwoordelijk is voor de Apple-software en de inhoud daarvan.

 • U mag de Door Apple ingeschakelde software niet gebruiken op een manier die in strijd is met of in strijd is met de gebruiksregels voor Apple-software in of anderszins in strijd is met de Voorwaarden van de App Store.

 • Uw licentie voor het gebruik van de Apple Software is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de Apple Software te gebruiken op een iOS-product dat u bezit of controleert, zoals toegestaan door de gebruiksregels die zijn uiteengezet in de Voorwaarden van de App Store.

 • Apple is niet verplicht om onderhouds- of ondersteuningsdiensten te leveren met betrekking tot de Apple Software.

 • Apple is niet verantwoordelijk voor productgaranties, expliciet of impliciet door de wet. In het geval dat de Apple Software niet voldoet aan een toepasselijke garantie, u Apple hiervan op de hoogte stellen en zal Apple de aankoopprijs voor de Apple Software aan u terugbetalen, indien van toepassing; en, voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft Apple geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de Apple Software, of enige andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die te wijten zijn aan het niet naleven van enige garantie, die de exclusieve verantwoordelijkheid van het Bedrijf zal zijn, voor zover dit niet kan worden afgewezen onder de toepasselijke wetgeving.

 • Het bedrijf en u erkennen dat het bedrijf, niet Apple, verantwoordelijk is voor het aanpakken van claims van u of een derde partij met betrekking tot de Apple Software of uw bezit en/of gebruik van die Apple-enabled software, inclusief, maar niet beperkt tot: (i) productaansprakelijkheidsclaims; (ii) elke claim dat de Apple Software niet voldoet aan een toepasselijke wettelijke of reglementaire vereiste; en iii) vorderingen die voortvloeien uit consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving.

 • In het geval van een claim van derden dat de Apple-enabled software of het bezit en gebruik van die Apple-software door de eindgebruiker inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde partij, zoals tussen het bedrijf en Apple, is het bedrijf, niet Apple, als enige verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, de afwikkeling en de kwijting van een dergelijke claim wegens inbreuk op intellectuele eigendom.

 • U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat "terroristen ondersteunt"; en (ii) u staat niet op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid.

 • Als u vragen, klachten of claims heeft met betrekking tot de Apple Software, moeten deze worden gericht aan het Bedrijf zoals vermeld in de sectie "Neem contact met ons op" hieronder.

Het Bedrijf en u erkennen en gaan ermee akkoord dat Apple, en de dochterondernemingen van Apple, derde begunstigden zijn van deze Voorwaarden met betrekking tot de Apple Software, en dat Apple, na uw aanvaarding van de algemene voorwaarden van deze Voorwaarden, het recht heeft (en geacht wordt het recht te hebben aanvaard) om deze Voorwaarden tegen u af te dwingen met betrekking tot de Apple Software als derde begunstigde daarvan.

GESCHILLENBESLECHTING DOOR BINDENDE ARBITRAGE

LEES DEZE SECTIE AANDACHTIG DOOR, OMDAT HET UW RECHTEN AANTAST.In deze sectie verwijzen we naar Zello, Inc. als de "Company".Overeenkomst om te bemiddelen

Deze sectie Geschillenbeslechting door bindende arbitrage wordt in deze Voorwaarden de "Arbitrageovereenkomst" genoemd. U gaat ermee akkoord dat alle geschillen of claims die tussen u en het bedrijf zijn ontstaan of kunnen ontstaan, hetzij voortvloeiend uit of verband houden met deze Voorwaarden (inclusief elke vermeende schending daarvan), onze diensten, elke reclame, elk aspect van de relatie of transacties tussen ons, uitsluitend zullen worden opgelost door middel van definitieve en bindende arbitrage, in plaats van een rechtbank, in overeenstemming met de voorwaarden van deze Arbitrageovereenkomst , behalve dat u individuele vorderingen indienen bij de rechtbank voor geringe vorderingen, als uw vorderingen in aanmerking komen. Bovendien belet deze arbitrageovereenkomst u niet om kwesties onder de aandacht te brengen van federale, staats- of lokale agentschappen, en dergelijke agentschappen kunnen, als de wet dit toestaat, namens u verlichting tegen ons vragen. U gaat ermee akkoord dat u en het bedrijf door het aangaan van deze Voorwaarden elk afstand doen van het recht op een proces door een jury of om deel te nemen aan een groepsactie. Uw rechten worden bepaald door een neutrale arbiter, niet door een rechter of jury. De Federale Arbitragewet regelt de interpretatie en handhaving van deze Arbitrageovereenkomst.

Verbod op groeps- en representatieve acties en niet-geïndividualiseerde vrijstelling

U EN HET BEDRIJF KOMEN OVEREEN DAT IEDER VAN ONS ALLEEN OP INDIVIDUELE BASIS CLAIMS TEGEN DE ANDER KAN INDIENEN EN NIET ALS EISER OF KLASSELID IN EEN VERMEENDE CLASS OF REPRESENTATIEVE ACTIE OF PROCEDURE. TENZIJ ZOWEL U ALS HET BEDRIJF ANDERS OVEREENKOMEN, MAG DE ARBITER DE

VORDERINGEN VAN MEER DAN ÉÉN PERSOON OF PARTIJ NIET CONSOLIDEREN OF AANSLUITEN EN MAG HIJ NIET ANDERSZINS EEN VORM VAN EEN GECONSOLIDEERDE, REPRESENTATIEVE OF KLASSEPROCEDURE VOORZITTEN. OOK KAN DE ARBITER VRIJSTELLING (MET INBEGRIP VAN GELDELIJKE, VOORLOPIGE EN DECLARATOIRE VRIJSTELLING) ALLEEN VERLENEN TEN GUNSTE VAN DE INDIVIDUELE PARTIJ DIE OM VRIJSTELLING VERZOEKT EN ALLEEN VOOR ZOVER DIT NODIG IS OM VERLICHTING TE BIEDEN DIE NODIG IS VOOR DE INDIVIDUELE VORDERING(EN) VAN DIE PARTIJ.

Geschillenbeslechting vóór arbitrage

Het bedrijf is altijd geïnteresseerd in het minnelijk en efficiënt oplossen van geschillen, en de meeste klantproblemen kunnen snel en naar tevredenheid van de klant worden opgelost door contact met ons op te nemen via dit formulier. Als dergelijke inspanningen niet succesvol blijken te zijn, moet een partij die van plan is arbitrage te zoeken, eerst per gecertificeerde post een schriftelijke kennisgeving van geschil ("Kennisgeving") naar de andere partijsturen. De kennisgeving aan het bedrijf moet worden verzonden naar 1317 W 6th, Austin, Texas 78703 ("Kennisgevingsadres"). In de mededeling moet i) de aard en de grondslag van de vordering of het geschil worden omschreven en ii) de gevraagde specifieke vrijstelling worden uiteengezet. Als het bedrijf en u de claim niet binnen zestig (60) kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving oplossen, kunnen u of het bedrijf een arbitrageprocedure starten. Tijdens de arbitrage wordt het bedrag van een schikkingsaanbod van het bedrijf of u pas aan de arbiter bekendgemaakt nadat de arbiter het bedrag heeft bepaald waarop u of het bedrijf recht heeft.

Arbitrageprocedures

Arbitrage zal worden uitgevoerd door een neutrale arbiter in overeenstemming met deregels en procedures van de American Arbitration Association ("AAA"), inclusief de aanvullende procedures van de AAA voor consumentengeschillen (gezamenlijk de "AAA-regels"), zoals gewijzigd door deze arbitrageovereenkomst. Voor informatie over de AAA u terecht op haar website, http://www.adr.org. Informatie over de AAA-regels en vergoedingen voor consumentengeschillen is te vinden op de pagina consumentenarbitrage van de AAA, http://www.adr.org/consumer_arbitration. Als er enige inconsistentie bestaat tussen een bepaalde duur van de AAA-regels en een term van deze arbitrageovereenkomst, zullen de toepasselijke voorwaarden van deze arbitrageovereenkomst worden beheerst, tenzij de arbiter vaststelt dat de toepassing van de inconsistente arbitrage overeenkomst voorwaarden niet zou leiden tot een fundamenteel eerlijke arbitrage. De arbiter moet ook de bepalingen van deze Voorwaarden volgen zoals een rechtbank zou doen. Alle kwesties zijn aan de arbiter om te beslissen, inclusief, maar niet beperkt tot, kwesties met betrekking tot de reikwijdte, afdwingbaarheid en scheids rechterschap van deze arbitrageovereenkomst. Hoewel arbitrageprocedures meestal eenvoudiger en gestroomlijnder zijn dan processen en andere gerechtelijke procedures, kan de arbiter dezelfde schadevergoeding en vrijstelling toekennen op individuele basis die een rechtbank aan een persoon kan toekennen onder deze Voorwaarden en het toepasselijke recht. Beslissingen van de arbiter zijn uitvoerbaar in de rechtbank en kunnen slechts om zeer beperkte redenen door een rechtbank worden vernietigd.Tenzij het bedrijf en u anders overeenkomen, zullen eventuele arbitragezittingen plaatsvinden op een redelijk geschikte locatie voor beide partijen, met inachtneming van hun vermogen om te reizen en andere relevante omstandigheden. Indien de partijen het niet eens kunnen worden over een locatie, wordt de vaststelling door AAA gedaan. Als uw claim voor $ 10.000 of minder is, gaat het bedrijf ermee akkoord dat u kiezen of de arbitrage uitsluitend zal worden uitgevoerd op basis van documenten die aan de arbiter zijn voorgelegd, via een telefonische hoorzitting of door een persoonlijke hoorzitting zoals vastgesteld door de AAA-regels. Als uw claim meer dan $ 10.000 bedraagt, wordt het recht op een hoorzitting bepaald door de AAA-regels. Ongeacht de wijze waarop de arbitrage wordt gevoerd, geeft de arbiter een met redenen omklede schriftelijke beslissing die voldoende is om de essentiële bevindingen en conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd, toe te lichten.Kosten van arbitrage

De betaling van alle indienings-, administratie- en arbiter kosten (gezamenlijk de "Arbitragekosten") wordt beheerst door de AAA-regels, tenzij anders bepaald in deze arbitrageovereenkomst. Als de waarde van de gevraagde vrijstelling $ 75.000 of minder is, betaalt het bedrijf op uw verzoek alle arbitragekosten. Als de gevraagde waarde van de gevraagde vrijstelling meer dan $ 75.000 is en u de arbiter aantonen dat u economisch niet in staat bent om uw deel van de arbitragekosten te betalen of als de arbiter anders om welke reden dan ook vaststelt dat u niet verplicht zou moeten zijn om uw deel van de arbitragekosten te betalen, zal het bedrijf uw deel van dergelijke kosten betalen. Bovendien, als u aan de arbiter aantoont dat de kosten van arbitrage onbetaalbaar zullen zijn in vergelijking met de proceskosten, zal het bedrijf evenveel van de arbitragekosten betalen als de arbiter nodig acht om te voorkomen dat de arbitrage kosten betaalbaar is. Elke betaling van advocatenkosten wordt beheerst door de AAA-regels.Vertrouwelijkheid

Alle aspecten van de arbitrageprocedure en elke uitspraak, beslissing of uitspraak door de arbiter zijn strikt vertrouwelijk ten behoeve van alle partijen.Scheid baarheid

Als een rechtbank of de arbiter besluit dat een bepaling of bepaling van deze arbitrageovereenkomst (anders dan de subsectie (b) getiteld "Verbod op groeps- en representatieve acties en niet geïndividualiseerde vrijstelling" hierboven) ongeldig of niet afdwingbaar is, komen de partijen overeen om een dergelijke term of bepaling te vervangen door een term of bepaling die geldig en afdwingbaar is en die het dichtst bij het uitdrukken van de intentie van de ongeldige of niet afdwingbare termijn of bepaling komt , en deze arbitrageovereenkomst kan worden afgedwongen zoals gewijzigd. Als een rechtbank of de arbiter besluit dat een van de bepalingen van subsectie (b) hierboven getiteld "Verbod op klasse- en representatieve acties en niet geïndividualiseerde vrijstelling" ongeldig of niet-afdwingbaar is, is het geheel van deze arbitrageovereenkomst nietig. De rest van deze Voorwaarden blijft van toepassing.

Toekomstige wijzigingen in arbitrageovereenkomst

Niettegenstaande enige bepaling in deze Voorwaarden in het tegendeel, gaat het Bedrijf ermee akkoord dat als het een toekomstige wijziging aanbrengt in deze Arbitrageovereenkomst (anders dan een wijziging van het Kennisgevingsadres) terwijl u een gebruiker bent van onze diensten, u een dergelijke wijziging weigeren door het Bedrijf binnen dertig (30) kalenderdagen na de wijziging van het hierboven opgegeven Kennisgevingsadres een schriftelijke kennisgeving te sturen. Door een toekomstige wijziging af te wijzen, gaat u ermee akkoord dat u elk geschil tussen ons zult beslechten in overeenstemming met de taal van deze Arbitrageovereenkomst vanaf de datum waarop u deze Voorwaarden voor het eerst hebt geaccepteerd (of eventuele latere wijzigingen in deze Voorwaarden hebt geaccepteerd).